PERSOONLIJKE GEGEVENS


 • 1 : Definities


  Wat zijn " persoonsgegevens " ? Het is alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer, zoals een naam, een identificatienummer, geolokalisatiegegevens, een online-identificatienummer of een of meer elementen die specifiek zijn voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit.
  Wat is " Verwerking van persoonsgegevens " ? Dit is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen die al dan niet met behulp van geautomatiseerde processen wordt uitgevoerd en die wordt toegepast op gegevens of reeksen van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorgeven door middel van doorzending, verspreiden of enige andere vorm van ter beschikking stellen, matchen of met elkaar verbinden, beperken, wissen of vernietigen.
  Wat is een "verwerkingsverantwoordelijke" ? Dit is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel en de middelen van de verwerking bepaalt.
  Wat is een " verwerker " ? Dit is de natuurlijke of rechtspersoon die namens de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
  Wat is " toestemming " ? Het is elke vrije, specifieke, duidelijke en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een duidelijke verklaring of positieve handeling aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens mogen worden verwerkt.

  2 : Wie is verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens?


  JACADI SAS met een kapitaal van 25 847 956,00 euro, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder het nummer 441 875 473, met maatschappelijke zetel te 32 rue Guersant, 75017 PARIS, vertegenwoordigd door Cédric DARDENNE in zijn hoedanigheid van afgevaardigd bestuurder.

  Hij bepaalt het doel van en de middelen voor de hieronder omschreven verwerkingen.

  3 : Waar verzamelen wij uw persoonsgegevens?


  Uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld via meerdere kanalen, zoals ons winkelnetwerk, websites, mobiele toepassingen, telefoon of sociale netwerken.

  4 : Welke categorieën persoonsgegevens verwerken wij?


  In de onderstaande tabel staan de belangrijkste categorieën van persoonsgegevens die wij over u kunnen verwerken:

  Categorieën van gegevens Beschrijving van de categorie
  Gegevens van het klantenaccount Dit zijn de gegevens die nodig zijn om een klantenaccount aan te maken en de gegevens die u kunt kiezen om te genieten van een gepersonaliseerde ervaring op onze site.
  Deze gegevens omvatten met name: e-mailadres, voornaam, achternaam, postadres, andere leverings- of facturatieadressen (bv. professioneel postadres), aantal kinderen, wachtwoord, getrouwheidsnummer, naam verbonden aan de getrouwheidskaart, relatie met het kind, naam en voornaam van het kind, geslacht van het kind, geboortedatum van het kind.
  Aankoopgegevens Dit zijn de gegevens met betrekking tot de aankopen die u op de website of in een van onze winkels doet.
  Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot: klantgegevens, bankgegevens, afleveradres (indien verschillend van het rekeningsadres), voor levering geselecteerd afhaalpunt, geselecteerde winkel voor levering, bestelde artikelen, datum van bestelling, datum van levering, retourzending, datum van verzoek om terugzending, datum van ontvangst van het artikel, informatie over terugbetaling.
  Reserveringsgegevens Dit zijn de gegevens die worden verstrekt om een artikel in de winkel te reserveren.
  Deze gegevens omvatten: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, geselecteerde winkel om het artikel op te halen.
  Gegevens getrouwheidsaccount Dit zijn gegevens die gekoppeld zijn aan uw getrouwheidsaccount, waardoor u kunt profiteren van de voordelen op onze website en in onze winkels.
  Dit kan bijvoorbeeld gaan om het volgende: naam, voornaam, e-mailadres en postadres van de houder van het getrouwheidsaccount, gedane aankopen, aantal getrouwheidspunten, datum van inschrijving op het getrouwheidsaccount, en eventueel de voornaam en geboortedatum van uw kinderen.
  Prospectiegegevens Dit zijn de gegevens over u die wij gebruiken om u berichten te sturen over het laatste nieuws over onze merken. Deze gegevens omvatten met name: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, voornaam, e-mailadres, enz.
  Deelnamegegevens wedstrijden Dit zijn de gegevens die u ons verstrekt om deel te nemen aan de wedstrijden die wij organiseren.
  Deze gegevens omvatten met name: naam, voornaam, e-mailadres en antwoorden op het vergelijkend onderzoek.
  Geolokalisatiegegevens Dit zijn gegevens over uw geografische positie op een bepaald moment.
  Gegevens over klantervaring Dit zijn gegevens die u ons verstrekt als mening over onze producten en diensten.

  Sommige van de verzamelde persoonsgegevens worden met een sterretje vermeld om het verplichte karakter van de verzameling aan te geven.

  5 : Welke persoonsgegevens verwerken wij en voor welke doeleinden?


  Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens? Om welke categorieën gegevens gaat het bij deze verwerking? Op welke rechtsgrondslag is de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd?
  • Uw klantenaccount aanmaken en beheren
  • Uw klantervaring op onze website personaliseren
  Gegevens van het klantenaccount • Toestemming wanneer u uw account aanmaakt zonder bestellingen te plaatsen en voor gegevens die niet strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract.
  • Uitvoering van de verkoopovereenkomst
  Uw bestelling beheren, volgen en verwerken op onze website Aankoopgegevens Uitvoering van de verkoopovereenkomst
  Een artikel in een winkel reserveren Reserveringsgegevens Uitvoering van precontractuele maatregelen
  Beheren en controleren van uw lidmaatschap op het getrouwheidsprogramma, getrouwheidsvoordelen aanbieden Gegevens getrouwheidsaccount Toestemming
  • Het beheer van uw abonnementen en het sturen van elektronisch merknieuws.
  • Ons de toestemming geven om elektronische reclame in te stellen en toe te sturen, aangepast aan uw mogelijke behoeften.
  Prospectiegegevens • Toestemming
  • In overeenstemming met artikel L. 34-5 van de Franse Post- en Elektronische-communicatiecode, als de prospectieberichten die wij u sturen betrekking hebben op producten die vergelijkbaar zijn met de producten die u al hebt gekocht en u zich niet hebt verzet tegen de verzending van uw berichten.
  Geolokaliseren om aan te geven welke winkel of afhaalpunt zich het dichtst bij uw geografische positie bevindt om de bestelling of het gereserveerde artikel op te halen. Geolokalisatiegegevens • Toestemming
  Verbeteren van onze producten en website op basis van uw ervaring Gegevens over klantervaring • Legitiem belang van de verwerker
  Bestrijding van fraude Accountgegevens van klanten, getrouwheidsgegevens, aankoopgegevens, reserveringsgegevens, prospectiegegevens, deelnamegegevens wedstrijden • Legitiem belang van de verwerker

  6 : Gaat u van ons commerciële aanbiedingen ontvangen?


  Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken als onderdeel van een commercieel proces naar u toe, per e-mail en/of SMS.

  Wij houden ons aan de regels met betrekking tot de voorafgaande en uitdrukkelijke inning van de toestemming van de klant om commerciële prospectie te sturen.

  Wanneer u uw account aanmaakt op de site, wordt u uitdrukkelijk gevraagd om uw toestemming te geven voor het ontvangen van promotionele aanbiedingen en nieuws van ons. Daarom ontvangt u geen commerciële prospectie als u daar geen toestemming voor heeft gegeven.

  Meer informatie over uw rechten vindt u in rubriek 12 "Wat zijn uw rechten op uw persoonsgegevens? “.

  7 : Verzamelen we persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar?


  In het bijzonder, wanneer u zich aansluit bij ons getrouwheidsprogramma en in overeenstemming met de AV hiervan https://www.jacadi.be/nl_BE/cgu, kunnen wij persoonsgegevens verzamelen met betrekking tot kinderen jonger dan 16 jaar. Als zodanig verbindt het lid zich ertoe de houder te zijn van het ouderlijk gezag van laatstgenoemde.

  8 : Wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens?


  JACADI SAS zal uw persoonsgegevens alleen aan derden doorgeven voor prospectiedoeleinden als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

  Interne ontvangers
  • Zakelijke partners: merken die behoren tot de IDKIDS GROUP-merkengemeenschap, namelijk: Okaidi, Obaibi, Oxybul éveil et jeux, Idkids, Jacadi, N’Joy, Rigolo Comme La Vie, Bubblemag, Idtroc
  • Bevoegd personeel van de volgende afdelingen: verkoop, communicatie, marketing, IT, human resources, innovatie, actiefonds
  Externe ontvangers Het geautoriseerde personeel van de:
  • Dienstverleners
  • Verwerkers, in het kader van de volgende opdrachten: beheer van de klantendienst, beheer van online chatten, verwerking en levering van bestellingen op de e-commerce site, routing van sms'jes en commerciële e-mail, opsporing en preventie van fraude. Verwerkers handelen alleen namens ons en volgens onze instructies.

  9 : Worden uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie doorgegeven?


  Gegevens kunnen buiten de Europese Unie worden doorgegeven, met name in het kader van de exploitatie van gegevens naar sociale netwerken.

  10 : Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?


  Hieronder vindt u de opslagperioden die overeenkomen met de lijst van de belangrijkste gegevensverwerkende activiteiten:

  Categorie van gegevens Bewaartijd
  Gegevens van het klantenaccount Getrouwheidsgegevens Tijdens de looptijd van het klantenaccount / getrouwheidsaccount en 5 jaar in het archief na verwijdering van het account
  Aankoopgegevens Reserveringsgegevens • Bankgegevens: de duur van de uitvoering van de betalingstransactie
  • Andere aankoopgegevens: 1 jaar in de actieve database en daarna 4 jaar in het archief
  Prospectiegegevens • 3 jaar vanaf het laatste contact dat wij met u hebben gehad
  Deelnamegegevens wedstrijden Duur van de wedstrijd en 1 jaar in de actieve database, daarna 4 jaar in het archief.
  Geolokalisatiegegevens 1 maand na de registratie van de gegevens

  11 : Welke veiligheidsmaatregelen worden toegepast op uw persoonsgegevens?


  JACADI SAS, als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de doorgegeven persoonsgegevens te waarborgen, met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen.

  12 : Wat zijn uw rechten op uw persoonsgegevens?


  In overeenstemming met de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

  Recht op toegang U heeft recht op toegang tot al uw persoonsgegevens. Een kopie hiervan wordt u dan toegestuurd.
  Recht op correctie U heeft het recht op correctie van uw persoonsgegevens, omdat deze onjuist, onvolledig of aan actualisering toe zijn.
  Recht op bezwaar U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, tenzij dit in overeenstemming is met een wettelijke verplichting.
  Recht op verwijdering U heeft het recht om al uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
  Recht op overdraagbaarheid U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U hebt ook het recht om de overdracht van uw persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te vragen, indien dit technisch mogelijk is.
  Recht op beperking U heeft het recht om een verwerkingsbeperking te verkrijgen, in het bijzonder als u de juistheid van de persoonsgegevens die wij over u verwerken, betwist
  Recht om richtlijnen vooraf uit te vaardigen U heeft de mogelijkheid om instructies te geven over het lot van uw persoonsgegevens na uw overlijden. Om dit te doen, stuurt u ons eenvoudigweg uw wensen door (opslag, verwijdering of andere specifieke wensen)

  13 : Hoe kunt u uw rechten op uw persoonsgegevens uitoefenen?


  U kunt uw rechten op de volgende manieren uitoefenen:

  • Per post, door te schrijven naar het volgende adres: JACADI Service Clients, 32 rue de Guersant, 75017 PARIS, France
  • Via mail op het volgend adres:
   Voor België: service-clients@jacadi.be
   Voor Luxemburg: service-clients@jacadi.lu
   Voor Nederland: klantendienst@jacadi.com
  Houd er rekening mee dat, als onderdeel van de uitoefening van rechten door aanvragers, onze klantenservice kan worden gevraagd om de identiteit van deze aanvragers te verifiëren en eventueel een kopie van een geldig identiteitsbewijs te vragen.

  Om de verwerking van uw aanvraag te vergemakkelijken, is het raadzaam om uw voor- en achternaam te vermelden, evenals uw e-mailadres en, indien u er een heeft, uw getrouwheidsnummer.

  JACADI SAS verbindt zich ertoe u een antwoord te sturen binnen een termijn van maximaal één maand na de datum van uitoefening van uw recht.

  Bovendien passen we het volgende toe om de toegang tot uw rechten te vergemakkelijken:
  • Elke nieuwsbrief die door JACADI SAS wordt verstuurd, biedt u een afmeldlink waarmee u zich eenvoudig kunt afmelden voor nieuwsbrieven en nieuws van het JACADI merk, en/of haar partners indien nodig;
  • Elke SMS die door JACADI wordt verzonden, stelt u u een "STOP SMS” voor;
  • U kunt uw zakelijke prospectievoorkeuren ook rechtstreeks beheren door in te loggen op uw webaccount, onder de rubriek "Mijn nieuwsbrieven en meldingen".
  • Tot slot herinneren wij u eraan dat u de mogelijkheid heeft de zaak te allen tijde voor te leggen aan de Franse Commission Nationale Informatiques & Libertés (CNIL): https://www.cnil.fr/fr/agir

  14 : Hoe kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming?


  Wij informeren u dat JACADI SAS een DPO heeft aangesteld, die u te allen tijde als volgt kunt contacteren: Per post, door te schrijven naar het volgende adres: JACADI – Service clients, 32 rue Guersant, 75017 PARIS, FRANCE of via mail op het volgend adres:

  • Voor België: service-clients@jacadi.be
  • Voor Luxemburg: service-clients@jacadi.lu
  • Voor Nederland: klantendienst@jacadi.com

  15 : Ons beleid inzake persoonlijke gegevens bijwerken?


  JACADI SAS kan af en toe zijn beleid inzake persoonsgegevens wijzigen. Deze wijziging zal zichtbaar worden gemaakt door de datum van de bovenaan deze rubriek.